Zorgweigering

Zorgweigering

Zorgweigering door cliënt

De verloskundige is eindverantwoordelijke voor het welzijn van moeder en kind. De kraamverzorgende speelt daarin een belangrijke ondersteunende rol. Op het moment dat de kraamzorg geweigerd wordt kan de verloskundige het welzijn van moeder en kind niet langer waarborgen en komt de cliëntveiligheid in het geding. Mogelijkheden:

Geïndiceerde uren worden niet afgenomen
Het is niet wettelijk verplicht kraamzorg af te nemen.
Op uitdrukkelijk verzoek kunt u in overleg met de verloskundige de kraamzorg op eigen risico stopzetten.
Er kunnen diverse redenen zijn:
• Financieel
• Onwetendheid belang van kraamzorg
• Mantelzorg
• Wil geen zorgverleners over de vloer hebben
• Ontevredenheid over kraamzorg

Te ondernemen actie door de kraamzorgorganisatie:
• Wij willen van u de reden van zorgweigering weten.
• U kunt overwegen de minimale kraamzorg van drie uur per dag af te nemen. Dit is nodig voor de controles en deskundige moeder- en kindzorg.
• De kraamverzorgende informeert de verloskundige.
• Melding in zorgdossier dat op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt het aantal uren wordt teruggedraaid. De cliënt tekent hiervoor. We kunnen de verantwoordelijkheid van eventuele medische complicaties niet op ons nemen.
• Bij een niet pluis-gevoel wordt de aandachtsfunctionaris benaderd.

Zorgtaken mogen niet afgenomen worden
Wanneer de kraamverzorgende bepaalde zorgtaken niet mag uitvoeren die noodzakelijk zijn voor de gezondheid van moeder en/ of kind, dan wordt de volgende actie ondernomen:
• We gaan na wat de reden van zorgweigering is.
• De kraamverzorgende zal u nogmaals het belang van de noodzakelijke zorgtaken uitleggen.
• De verloskundige wordt geïnformeerd.
• Er wordt een melding gemaakt in het zorgdossier dat op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt de zorgtaak niet uitgevoerd mag worden. De cliënt tekent hiervoor. We kunnen de verantwoordelijkheid van eventuele medische complicaties niet op ons nemen.
• Bij een niet pluis-gevoel wordt de aandachtsfunctionaris benaderd.

Zorgweigering door Kraamzorg B-Lief

Wanneer de handelwijze of het gedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft dan wel de werkomstandigheden daartoe aanleiding geven, wordt de zorgverlening óf met onmiddellijke ingang (bij grof geweld), óf na het doorlopen van de hieronder beschreven stappen beëindigd.
Zorg weigeren of zorg beëindigen kan alleen op grond van zwaarwegende redenen op grond waarvan de zorgverlening in redelijkheid niet van onze kraamverzorgende  verlangd kan worden. Dit ondanks het voortbestaan van de met de cliënt overeengekomen en  vastgelegde zorgbehoefte.
Kraamzorg B-Lief blijft verantwoordelijk voor de cliënt totdat er een passende oplossing is gevonden. Anders gezegd: Kraamzorg B-Lief draagt er in ieder geval zorg voor dat al gestarte zorg wordt voortgezet of overgedragen totdat er een definitieve oplossing gevonden is.
Omstandigheden die tot het weigeren dan wel beëindigen van zorg kunnen leiden zijn:
• De lichamelijke belasting voor de kraamverzorgende is groter dan volgens de afspraken gemaakt in de zorgovereenkomst (algemene leveringsvoorwaarden) aanvaardbaar wordt geacht;
• De hygiënische omstandigheden zijn van dien aard dat het ernstige gezondheidsrisico’s oplevert voor de kraamverzorgende;
• De zorg kan niet meer op verantwoorde wijze worden verleend omdat de veiligheid van de cliënt en zijn omgeving in het geding is;
• De persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van de kraamverzorgende is in gevaar;
• De cliënt uit discriminerende opmerkingen ten aanzien van de Kraamverzorgende op grond van bijvoorbeeld huidskleur, geslacht of geloof.

Beëindiging
Wanneer een situatie voldoet aan ten minste één van de genoemde omstandigheden en de cliënt weigert mee te werken aan verbetering van de situatie wordt, na het doorlopen van de onderstaande stappen, de zorg beëindigd.
Er wordt schriftelijk verslag gedaan door de kraamverzorgende en de directie van alles wat besproken is, zowel in het zorgdossier (bij de cliënt thuis) als in het cliëntdossier (welke wordt bewaard met bescherming van de Privacy gegevens en volgens de Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens).

Werkwijze
• De kraamverzorgende signaleert de ongewenste omstandigheid/ omstandigheden.
• Wanneer sprake is van grof geweld wordt de zorg met onmiddellijke ingang beëindigd.
• De kraamverzorgende meldt bij de directie de problemen in de zorgverlening en vraagt om ondersteuning.
• De directie neemt contact op met de cliënt en stelt een onderzoek in.
• De directie herinnert de cliënt aan de voorwaarden, waaraan de cliënt moet voldoen om zorg te krijgen. De voorwaarden zijn vastgelegd in de zorgovereenkomst en de cliënt weet, door het tekenen hiervan, onder welke voorwaarden de zorg geleverd wordt.
• De directie analyseert of al het nodige is gedaan om de situatie bevredigend op te lossen.
• De directie stelt andere, bij de zorgverlening betrokken hulpverleners (verloskundige en jgz) op de hoogte van de problematiek en bespreekt alternatieve oplossingen en een eventuele voortgangsindicatie.  De directie vraagt inhoudelijk advies aan deskundigen op het gebied van de betreffende problematiek.
• De directie vraagt de cliënt schriftelijk, mee te werken en te voldoen aan de voorwaarden waaronder de zorg kan worden voortgezet.
• Wanneer de cliënt niet meewerkt meldt de manager de problemen aan de direct leidinggevende en adviseert om in deze situatie de zorg te weigeren.
• De directie stelt zich op de hoogte van de gevolgde stappen en analyseert of al het mogelijke in het werk gesteld is om de cliënt de noodzakelijke zorg op passende wijze te geven.
• Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan bevestigt de directie schriftelijk aan de cliënt onze kraamzorgorganisatie in deze situatie geen zorg kan verlenen. Hierbij wordt de cliënt gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van Bo Geboortezorg en de mogelijkheid tegen diens uitspraak beroep aan te tekenen. In de brief worden de adressen vermeld waarheen de cliënt kan schrijven.
• De directie meldt aan het zorgkantoor dat er in de situatie geen zorg verleend kan worden.

 
menu